De globale architectuuropdracht bevat alle wettelijke taken van ons beroep. Ons werk is onderverdeeld in 5 grote fasen, die we onderverdelen in 2 afzonderlijke contracten.

Fase 1 : Haalbaarheidsstudie en voorontwerp

Dit stadium stelt ons in eerste instantie in staat de problematiek van het project en van de site te begrijpen, alsook de persoonlijkheid en de doelstellingen van de kandidaat bouwer / bouwheer te doorgronden.
Op basis van deze inhoud, worden de richtlijnen van het project vastgelegt. Dit resulteert in een voorontwerp (schets van het project).
De volumetrie zal meestal onder de vorm van een driedimensionaal document weergegeven worden. Dit wordt gedaan om het gebouw in zijn context te plaatsen, om de beschaduwingen (zonnekarakteristieken) en om de impact en de interactie met de directe omgeving te bestuderen.

Vervolgens komt het voorontwerp tot stand, dat uitgewerkt wordt op plan (schaal 2%). Voldoende interactie tussen bouwheer en architect zorgt ervoor dat het project vorm krijgt en/of bijgewerkt kan worden. De afmetingen worden gedefinieerd, de kwaliteit en de natuurlijke belichting van de verschillende ruimtes worden bekeken, alsook de keuze van de materialen en de uitvoeringsdetails.

Een voorstudie zal het budget van het voorontwerp nauwkeurig analyseren: alle voorontwerpen zullen geschat worden, post per post. Dit onderdeel is voor ons zeer belangrijk, voornamelijk in renovatie – of verbouwingswerken waarvoor het onmogelijk is om een budget te bepalen op basis van het oppervlak.

Het spreekt voor zich dat de studie van het voorontwerp rekening zal houden met de bestaande stedenbouwkundige regelgeving, daarom zullen wij het dossier voorstellen aan de gemeente, en indien nodig aan het Gewest; dit om de administratieve haalbaarheid van het project zeker te stellen en eventuele stedenbouwkundige knelpunten te vermijden tijdens de latere invoering van het stedenbouwkundig dossier.

Nota :
- In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid, alvorens zich contractueel te verbinden aan een overeenkomst van voorafgaand overleg, een haalbaarheidsstudie met schets en raming uit te laten voeren . Dit werk wordt vergoed op basis van een uurloon, dat geintegreerd zal worden in het globale ereloon wanneer de opdracht wordt voortgezet.

- De opdracht van voorontwerp bevat de opmeting van het bestaand gebouw niet, hiervoor wordt een bijkomend ereloon gevraagd.

Aan het einde van dit contract zullen de bouwheer en de architect beslissen om op basis van de inhoud van het voorontwerp met de volledige architectuuropdracht te beginnen..

Deze eerste fase maakt het voorwerp uit van een voorafgaande studie. Na akkoord over het voorontwerp kunnen de volgende fasen voor de concretisering van het dossier worden aangevat. Deze fasen maken het voorwerp uit van het contract voor de volledige architectuuropdracht.

Fase 2 : Indienen van de stedenbouwkundige vergunning

Deze fase omvat het uitwerken van de plannen van het project zodat de karakteristieken van het gebouw bepaald worden, gevraagd door de bevoegde overheid. Met inbegrip van het opmaken van de administratieve documenten en het afdrukken van de plannen in het door de gemeente gevraagde aantal.
In het kader van de bouwaanvraag stellen wij het project voor aan de bevoegde instanties.

Tijdens deze studie zullen een exacte berekening van de thermische verliezen en van het globale verbruik van het gebouw worden aangeleverd. Dit werk is onafhankelijk van de regelgeving betreffende de energieprestatie van gebouwen voor dewelke een EPB-verslaggever nodig is; ook deze taak kan door ons atelier worden uitgevoerd.

Nota: de betaling van het ereloon gevraagd door de architect voor de stedenbouwkundige aanvraag is niet afhankelijk van het wel of niet verkrijgen van de bouwvergunning.

Fase 3 : Opstellen van het aanbestedingsdossier en de aanvraag van verschillende offertes

Dit onderdeel omvat het opstellen van het bestek, de gedetailleerde opmeting en de uitvoeringsplannen van het project (enkel beschikbaar in franstalige versie voor de privé bouwheer). Deze documenten zijn belangrijk vermits ze opgenomen worden in de contractuele overeenkomst met de aannemer. De aannemer moet zich verbinden aan de voorschriften en plannen van de architect in de uitvoering van de werf.
In deze fase wordt eveneens een raming van het project opgemaakt.
Het aanbestedingsdossier zal aan verschillende aannemers voorgelegd worden, waardoor ze in concurrentie met elkaar geplaatst worden, en offerte op basis van deze documenten dienen op te stellen.
Eens de offertes van de verschillende aannemers ontvangen zijn, bestaat onze taak erin deze te vergelijken en er een objectieve synthese van te maken die aan de bouwheer zal worden voorgelegd. Op deze basis kan de bouwheer zijn aannemer(s) kiezen, die belast zal worden met de uitvoering van de werken..

Fase 4 : Controle van de werken

De architect is bij wet verplicht de uitvoering van de werken te controleren en dit om de goede uitvoering van de werken, waarvoor hij verantwoordelijk is, te garanderen.
Nota: de architect dient geen permanent toezicht op de werf te houden, dit is de taak van de aannemer.
We leggen de nadruk op het feit dat het niet de taak is van de architect om de afzonderlijke aannemers die op de werf aanwezig zijn te coördineren. De coördinatie, indien de werken uitgevoerd worden met afzonderlijke aannemers, is onderworpen aan een bijkomend ereloon.

Fase 5 : Oplevering van de werken

De werken worden in twee stappen opgeleverd :
• Voorlopige oplevering: vindt plaats op het einde van de werf
• Definitieve oplevering: vindt plaats één jaar na het einde van de werken

De voorlopige oplevering geeft het einde van de werken aan onder voorbehoud van de laatste uit te voeren werken.
De architect staat de bouwheer bij de oplevering bij en stelt een proces verbaal op waarin hij de nog uit te voeren werken, de eventueel slecht uitgevoerde werken of zichtbare gebreken, alsook de geweigerde werken opsomt en beschrijft.
De architect stelt ook een financiele balans op van de werken alsook van de duur van de werf (deze elementen zijn contractueel overeengekomen de aannemer).
De voorlopige oplevering kenmerkt ook de overdracht van de risico’s, en stelt de bouwheer in staat het gebouw te bezetten.

De definitieve oplevering zal één jaar na de voorlopige oplevering plaatsvinden. De definitieve oplevering stelt de bouwheer in staat om de eventuele gebreken, die opgetreden zijn tijdens het proefjaar, vast te stellen en geeft de aannemer de mogelijkheid om deze te corrigeren.

Nota :
De taak van EPB-adviseur maakt geen onderdeel uit van de volledige architectuuropdracht. Deze studie is een bijkomende opdracht en kan door een derde of door ons bureau worden uitgevoerd.
Small Screen
cliquez ici pour la version mobile